V pondelky máme otvorené do 19.00 hod.

Cenník


Úvodom si dovoľujeme uviesť, že výška odmeny za právne služby poskytnuté v našej kancelárii je závislá predovšetkým od obtiažnosti riešenia konkrétnej právnej záležitosti,  ďalej od hodnoty veci alebo práva, ktoré sú predmetom právnej služby, ako i od toho, či danú vec, resp. problém vyriešime na jednom, alebo na viacerých stretnutiach. Pri určovaní výšky odmeny sa taktiež snažíme zohľadniť finančné možnosti klienta. 

Uvedomujeme si, že veľa ľudí odkladá riešenie svojho právneho problému u advokáta práve z dôvodu vlastnej nepriaznivej finančnej situácie. Z tohto dôvodu ponúkame Konzultáciu pre osoby v núdzi (pre osoby ktorých osobné a majetkové pomery poskytnutie takejto konzultácie odôvodňujú).Odmeňovanie advokátov za poskytovanie právnych služieb je upravené vo vyhláške Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb, ktorej obsah si môžete stiahnuť v našej sekcii užitočné informácie.

Odmena advokáta sa určuje na základe dohody medzi advokátom a klientom; ak nedôjde k dohode, patrí advokátovi tarifná odmena.KONZULTÁCIA  versus  ÚVODNÁ BEZPLATNÁ KONZULTÁCIA

V prípade záujmu o právne poradenstvo poskytnuté našou kanceláriou je potrebné sa k nám objednať na konzultáciu. Odmena za konzultáciu poskytnutú v našej kancelárii je vo výške 60,- Eur za každú začatú hodinu. 

Ak je však predmetom konzultácie taká záležitosť/právna vec, ktorá si vyžaduje vykonanie ďalšieho úkonu právnej služby, a klient o vykonanie tohto úkonu prejaví záujem (napríklad o zastupovanie v súdnom konaní, o spísanie podania na súd resp. iný orgán, o spísanie zmluvy alebo inej listiny o právnom úkone atď.), v takom prípade bude táto konzultácia považovaná za ÚVODNÚ BEZPLATNÚ KONZULTÁCIU (a odmenu podľa predchádzajúceho odseku si nebudeme účtovať).

Ak máte záujem o konzultáciu, môžete sa objednať tu:

PRO BONO 

Uvedomujúc si nepriaznivú finančnú situáciu mnohých osôb, ponúkame možnosť objednať sa u nás na KONZULTÁCIU pre osoby vo finančnej núdzi.

Túto konzultáciu poskytneme v rozsahu 30 minút všetkým, ktorí o ňu požiadajú a zároveň, ktorých osobné a majetkové pomery jej poskytnutie odôvodňujú.

Konzultácia sa uskutoční v našej kancelárii vo vopred dohodnutom termíne. Konzultáciu PRO BONO poskytujeme iba jedenkrát, avšak v prípadoch hodných osobitného zreteľa poskytneme túto konzultáciu i viackrát, pričom si vyhradzujeme právo posúdiť, či ide o takýto prípad.

K našim PRO BONO klientom pristupujeme s rovnakou mierou diskrétnosti a profesionality, ako v prípade ostatných klientov našej kancelárie.

Na bezplatnú právnu konzultáciu sa môžete objednať i cez online rezervačný formulár, kde je potrebné si zvoliť možnosť KONZULTÁCIA a následne Konzultácia pre osoby v núdzi.