PRO BONO


Uvedomujúc si nepriaznivú finančnú situáciu mnohých osôb, ponúkame možnosť objednať sa u nás na KONZULTÁCIU pre osoby vo finančnej núdzi.

Túto konzultáciu poskytneme v rozsahu 30 minút všetkým, ktorí o ňu požiadajú a zároveň, ktorých osobné a majetkové pomery jej poskytnutie odôvodňujú.

Konzultácia sa uskutoční v našej kancelárii vo vopred dohodnutom termíne. Konzultáciu PRO BONO poskytujeme iba jedenkrát, avšak v prípadoch hodných osobitného zreteľa poskytneme túto konzultáciu i viackrát, pričom si vyhradzujeme právo posúdiť, či ide o takýto prípad.

K našim PRO BONO klientom pristupujeme s rovnakou mierou diskrétnosti a profesionality, ako v prípade ostatných klientov našej kancelárie.

Na bezplatnú právnu konzultáciu sa môžete objednať i cez online rezervačný formulár, kde je potrebné si zvoliť možnosť KONZULTÁCIA a následne Konzultácia pre osoby v núdzi.