NAŠE SLUŽBY

Naša spoločnosť poskytuje právne služby a právne poradenstvo vo všetkých oblastiach práva s výnimkou trestného. Špecializujeme sa najmä na občianske právo vrátane rodinného a pracovného práva, obchodné právo a právo obchodných spoločností.

Klientom vieme zabezpečiť kompletný právny servis vrátane zastupovania pred súdmi a všetkými orgánmi štátnej správy, spisovania žalôb, právnych podaní, vypracovania i pripomienkovania zmlúv a iných listín o právnych úkonoch.

OBČIANSKE PRÁVO

 • poradenstvo a príprava zmlúv a iných listín o jednostranných a viac stranných právnych úkonoch podľa Občianskeho zákonníka
 • pomoc pri riešení susedských sporov
 • ďalšie právne služby súvisiace so vzťahmi vyplývajúcimi z Občianskeho zákonníka
 • poradenstvo v dedičských veciach
 • zastupovanie pred súdmi, zastupovanie v exekučnom konaní

RODINNÉ PRÁVO

 • poradenstvo a zastupovanie v rozvodových konaniach
 • poradenstvo a zastupovanie vo všetkých konaniach týkajúcich sa maloletých detí
 • poradenstvo a zastupovanie v konaniach týkajúcich sa vyživovacej povinnosti
 • poradenstvo a zastupovanie v konaniach o určenie a zapretie otcovstva
 • ďalšie právne služby súvisiace so vzťahmi vyplývajúcimi zo Zákona o rodine


PRACOVNÉ PRÁVO

 • poradenstvo pri uzatváraní a skončení pracovného pomeru
 • poradenstvo a zastupovanie v pracovnoprávnych sporoch
 • vypracovanie listín týkajúcich sa pracovno-právnych vzťahov
 • ďalšie právne služby súvisiace so vzťahmi vyplývajúcimi zo Zákonníka práce

OBCHODNÉ SPOLOČNOSTI

 • komplexné poradenstvo a služby týkajúce sa zakladania obchodných spoločností
 • vypracovanie zakladajúcich dokumentov obchodných spoločností
 • poradenstvo a služby týkajúce sa akýchkoľvek zmien v štruktúre obchodných spoločností
 • likvidácia obchodných spoločností


VYMÁHANIE POHĽADÁVOK

 • poradenstvo týkajúce sa posúdenia vymožiteľnosti pohľadávok
 • zastupovanie v mimosúdnom vymáhaní pohľadávok
 • zastupovanie v súdnom konaní vrátane zrýchleného upomínacieho konania, v exekučnom konaní, ako i konkurznom a reštrukturalizačnom konaní


PRÁVO NEHNUTEĽNOSTÍ

 • právne poradenstvo pri kúpe, predaji a nájme nehnuteľností
 • vypracovanie zmlúv týkajúcich sa prevodu a nájmu nehnuteľností