Povinnosť právnických osôb zapísať do obchodného registra SR svojho konečného užívateľa výhod


S účinnosťou od 01.11.2018 sú takmer všetky právnické osoby povinné zapísať do obchodné registra SR identifikačné údaje o svojich konečných užívateľoch výhod. Ide o povinnosť zavedenú v súvislosti s prijatím novely zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Právnické osoby zapísané do obchodného registra (ktoré nie sú subjektom verejnej správy ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu), neinvestičné fondy, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a nadácie, budú povinne zapisovať do príslušných registrov (obchodný register, register neinvestičných fondov, register neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, register nadácií) údaje o svojich konečných užívateľoch výhod.

Menované subjekty majú povinnosť identifikovať konečného užívateľa výhod jeho menom, priezviskom, rodným číslom alebo dátumom narodenia, adresou trvalého pobytu, uvedením štátnej príslušnosti, zistením druhu a čísla dokladu totožnosti konečného užívateľa výhod a údajmi týkajúcimi sa postavenia konečného užívateľa výhod (či sa jedná o: a) skutočné ovládanie alebo kontrolovanie právnickej osoby alebo získavanie prospechu z jej činnosti alebo obchodu alebo b) konečného užívateľa výhod - vrcholový manažment).

Novozaložené spoločnosti, ktoré sú do obchodného registra zapisované od 01.11.2018, musia konečného užívateľa výhod zapisovať už pri prvozápise do obchodného registra. Existujúce spoločnosti, ktoré boli zapísané do obchodného registra do 31.10.2018, musia zabezpečiť zápis konečného užívateľa výhod najneskôr do 31.12.2019. Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra nenahrádza povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod do registra partnerov verejného sektora.

Zapísané údaje o konečných užívateľoch výhod nebudú verejne prístupné a uvedené údaje budú poskytnuté len vymedzeným orgánom verejnej moci. Zákon súčasne ustanovuje povinnosť priebežne aktualizovať údaje o konečných užívateľoch výhod. Pokiaľ konečný užívateľ výhod nebude do obchodného registra zapísaný včas, fyzickej osobe oprávnenej konať v mene zapísanej právnickej osoby hrozí uloženie pokuty až do výšky 3.310,- EUR.

Bližšie informácie Vám radi poskytneme v našej advokátskej kancelárii.