Povinnosť právnických osôb zapísať do obchodného registra svojho konečného užívateľa výhod


Novela Zákona o obchodnom registri zavádza pre právnické osoby novú povinnosť - uvádzať od 01.11.2018 údaje o konečnom užívateľovi výhod. Povinnosť identifikovať konečného užívateľa výhod sa dotkne všetkých právnických osôb zapísaných v obchodnom registri, s výnimkou subjektov verejnej správy a účelových združení majetku bez právnej subjektivity, bez rozdielu v tom, či bola právnická osoba do obchodného registra zapísaná pred, alebo až po 01.11.2018. Právnické osoby zapísané do obchodného registra do 31.10.2018 si túto povinnosť musia splniť do 31.12.2019.

Menované subjekty budú mať povinnosť identifikovať konečného užívateľa výhod jeho menom, priezviskom, rodným číslom alebo dátumom narodenia, adresou trvalého pobytu, uvedením štátnej príslušnosti a zistením druhu a čísla dokladu totožnosti konečného užívateľa výhod.

Každá fyzická osoba, ktorá skutočne kontroluje alebo ovláda právnickú osobu, fyzickú osobu - podnikateľa či združenie majetku alebo v ktorej prospech menované subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod, sa považuje za konečného užívateľa výhod. Pre spresnenie zákon uvádza aj podmienky, z ktorých naplnenie jedinej postačuje k tomu, aby fyzická osoba bola konečným užívateľom výhod právnickej osoby.

Pokiaľ má fyzická osoba priamy alebo nepriamy podiel (prípadne ich súčet) vo výške najmenej 25% na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základom imaní (a to vrátane akcií na doručiteľa) alebo má právo menovať alebo inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny, riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán či akéhokoľvek ich člena, alebo ovláda právnickú osobu iným, ako doposiaľ uvedeným spôsobom, považuje sa za konečného užívateľa výhod. Za konečného užívateľa výhod sa bude fyzická osoba považovať taktiež v prípade, že má právo na hospodársky prospech vo výške najmenej 25% z podnikania alebo inej činnosti právnickej osoby. Ak by žiadna fyzická osoba nesplnila uvedené kritériá, budú za konečného užívateľa výhod považovaní členovia vrcholového manažmentu danej právnickej osoby - ktorými sa rozumejú štatutárny orgán, členovia štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.


Bližšie informácie Vám radi poskytneme v našej advokátskej kancelárii.